นิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงาน ด้านวิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ ด้านวิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม. 35 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และการนิเทศฯ โรงเรียนที่มีความโดดเด่น และความไม่พร้อม ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ

ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่

นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ: ข่าว/รายงาน
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร: ภาพ