“นิเทศ ติดตามโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม”

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาววาสนา บุญมาก, นางชนัดดา ทิพย์เลิศ และนายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้านิเทศติดตามการดำเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และสุขภาวะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยโรงเรียน รวมถึงฝ่ายบริหาร คณะครู ให้การต้อนรับและข้อมูลในการนิเทศติดตาม จากการนิเทศฯ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ครบทุกระดับชั้น ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนได้จัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบ onsite และมีการสอน online ในวันเสาร์ ทั้งยังได้นำสื่อ DLIT มาใช้เสริมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนได้มีการคัดกรอง และดูแลสุขอนามัยของนักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เครื่องมือตรวจอุณหภูมิของร่างกาย วางไว้บริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน ทั้งยังประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตน และดูแลรักษาสุขอนามัยในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า

นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว