กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

น.ส.รสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

VTR กิจกรรมกลุ่ม

การยื่นขอรับบำเหน็จตบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

.....

.....

1.คู่มือการปฏิบัติงาน สพท. กล่มบริหารการเงินและสินทรัพย์