กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่ม

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21
2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17

1.คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการฯ ประจำปี
2.คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ
3.คู่มืองานทะเบียนประวัติ/ก.ค.ศ.16 “ข้าราชการครู”
4.คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5.คู่มือการปฏิบัติงาน การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
7.คู่มือปฎิบัติงานรายบุคคล <– Click Here

 

1.แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559