กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่ม

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21

2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17

      2.1 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา
      2.2 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา
      2.3 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
      2.4 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน
      2.5 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา

1.คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการฯ ประจำปี
2.คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ
3.คู่มืองานทะเบียนประวัติ/ก.ค.ศ.16 “ข้าราชการครู”
4.คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559