บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ กลุ่มวิชา : ดนตรี(ดุริยางคศิลป์)

news-person-260663-orchestra

 

ประกาศ สพม.35 และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ กลุ่มวิชา : ดนตรี(ดุริยางคศิลป์)