ประกันคุณภาพประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

นายชนินทร์ วรรณมณี นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมด้วยนางชนัดดา ทิพย์เลิศ นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร และนางสาวอริสรา ปินใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ. สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

การเขียนมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้มาจากเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยใช้ตัวอย่างที่กำหนดให้ และการปรับปรุง sar ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่. และการเขียน sar ปีการศึกษา 2562

วาสนา บุญมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ รายงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35/ภาพ