ประกาศโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทั้งนี้จะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันลงนามสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น

               โรงเรียนกิ่วลมวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๙๔๙.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                        สื่อการสอนเกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพ(๖๐.๑๐.๕๓.๐๐ )ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น จำนวน  ๑   ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
          ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
          ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
         ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
         ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
         ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
         ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.secondary๓๕.go.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๘๒๕๖๐๐ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                                                                                                        จิรัฐพงศ์ สุมนะ
                                                                                                                                    (นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ)
                                                                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา

        หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง

             อิสระ ศรีแก้ว
        (นายอิสระ ศรีแก้ว)
              ครูผู้ช่วย
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดย นายอิสระ ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ม.ต้น งบประมาณ 600,200 บาท

รายการครุภัณฑ์ เพิ่มเติมที่ 1

รายการครุภัณฑ์ เพิ่มเติมที่ 2

รายการครุภัณฑ์ เพิ่มเติมที่ 3