ประกาศ สพม.35 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

news-promote-040263-1

ประกาศ สพม.35 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง สพม.35 ที่ 35/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563