ประกาศ สพม.35 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

news-finance-130962-1

 

ประกาศ สพม.35 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ สพม.35 (M62090011037) ลว. 11 ก.ย. 2562