ประกาศ สพม.35 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ประกาศ สพม.35 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สพม.35 (M62090011037) ลว. 11 ก.ย. 2562