ประกาศ สพม.35 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

news-finance-240863

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร