ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.35

news-person-300663-1

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จังหวัดลำปาง 2562 สังกัด สพม.35 แนบท้ายประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืื้นฐาน

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 38 ข(1) และ (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม)