ประกาศ สพม.35 เรื่อง ผลการประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

news-dlict-240963

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง ผลการประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

ประเภทสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ (WBI : Web-Based Instruction)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายพิเชษฐ์ ใจปวน โรงเรียนวชิรป่าซาง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายวิชัย วงศ์ไชย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ประเภทสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายสาวบุศริน  เหมทานนท์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางปภาดา รัตนประทีป โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม