ประกาศ สมศ. เรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ที่ 46/2562

เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562