ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ 40

ด้วยรัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแซงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร