ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคู่มือการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม35

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำผู้บริหาร ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นายลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของเรื่อง