ประชุมเตรียมความพร้อมการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการประชุมครั้งที่ 9/2562 โดยมี นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 โดยมีวาระหารือเกี่ยวกับการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม.35

พีรวุทธิ์ ศรีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ