ปัจฉิม มปว.2562

วันที่ 5 มีนาคม 2563
โรงเรียนเมืองปานวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา โดย นายธเนศร์ กามาด ครูชำนาญการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 รุ่นที่ 44 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 78 คน โดยมี นายศรีทน นิวันติ นายกเทศมนตรี ตำบลเมืองปาน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ให้โอวาท แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อในระดับสูง นำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ ข้อคิดจากตัวแทนครู ข้อคิดจากตัวแทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 38 พิธีผูกข้อมือ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ กิจกรรมสานสัมพันธ์ และอำลาสถาบัน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา