ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)