ผู้อำนายการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะครู นักเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการปลูกป่า ร่วมกับอำเภอแม่เมาะ