พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนเรียนร่วม สพม.35

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ให้คณะครูการศึกษาพิเศษ ในเรื่องการสร้างเจตคติที่ดี การคัดกรอง การจัดทำ IEP IIP จำนวน 17 คน ของสถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน วิทยากรผู้ให้ความรู้ท่านยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร คณะทำงาน นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กฤษดา มณีเชษฐา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน