พัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม. 35 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้แทนกลุ่ม/หน่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม นายสรวง แก้วศรีทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ