พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนทุนการศึกษา และเกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการและคณะครู

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนทุนการศึกษาประจำปี และพิธีพระราชทานเข็มเกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการ ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ และข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามว่า 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ป 2563 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง จังหวัดลำปาง
โดยมีพลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธาน โดยมีนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะกรรมการเครือข่ายทางการศึกษาเฝ้ารับเสด็จ ลูกเสือกองเกียรติยศตั้งแถวรับเสด็จ มีนักเรียนได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน จำนวน 1 ราย คณะผู้บริหารและคณะครูรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ รวม 76 ราย พร้อมฉายรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้บริหารอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ