พิธีมอบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม.35

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ เครือข่ายการศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณ 3,222,740 บาท ให้แก่โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตามที่โรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้เสนอโครงการ จำนวน 3 โครงการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 3 รายการ 1. หอพักนักเรียนพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ 1,299,900 บาท 2. การปรับปรุงหอประชุมแตโชวัฒนา งบประมาณ 1,423,840 บาท 3. หลังคาคลุมทางเดินเท้า งบประมาณ 499,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 3,222,740 บาท เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนแม่เมาะวิทยาให้บริการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดต่อไป
ข่าวเชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
ข่าว สพฐ. ที่นี่
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ