พิธีลงนาม MOU ด้านการศึกษาภาษาจีน โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.35

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ห้องเรียนขงจื่อ ก่อตั้งครบ 10 ปี ได้ให้บริการด้านทักษะภาษาจีน ได้มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน จัดหาสื่อการเรียนที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ระหว่างประเทศจีนโดยกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และประเทศไทย โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในนามโรงเรียนลำปางกัลยาณีผู้ก่อตั้งห้องเรียนขงจื่อ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ