พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 22/2563 สพม.35

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35 พร้อมด้วยนางนภาพร แสงนิล, นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.35 นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สพม. 35 รับฟังนโยบายของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมทันใจ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
2. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ทำ MOU กับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปี กศ.2563
3. ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษาของ
จ.อุดรธานี สพม.20
4. การดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล สพม.29
5. รวมตัว รวมหัว รวมใจ เครือข่าย DLTV พี่กับน้อง สพป.ตาก เขต 2
6. แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด-19 สพป.นนทบุรี เขต 2
7. สพฐ. แจ้ง วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญผอ.สพท.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ