พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 43/2563 สพม.35

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยนางนภาพร แสงนิล, นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร และนายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการ,นำคณะบุคลากรของ สพม. 35 รับรับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ “ พุธเช้า–ข่าว สพฐ. ” ครั้งที่ 43/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมทันใจ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สรุปรายงานสถานการณ์โควิด-19
2. เลขาธิการ กพฐ.พบปะเพื่อนครู
2.1 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการบริหารการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
2.2 นโยบายการลดภาระงานครูด้านเอกสารฯ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
2.3 โรงเรียนดีสี่มุมเมือง
3. กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรในรูปแบบ New Normal
4. การอบรมออนไลน์ หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ