พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 49/2563 สพม.35

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟัง รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2563 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 หัวข้อรายการในวันนี้ประกอบด้วย
1.เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู
1.1 ขอบคุณผู้บริหารระดับเขต ร.ร.ที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาตลอดปี 2563
1.2 การถอดบทเรียนรู้กับสิ่งต่างๆ ในปี 2564
– การขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
– การปรับปรุงหลักสูตรจากอิงมาตรฐานไปสู่หลักสูตรอิงสมรรถนะ
– การจัดการวัดและประเมินผล O-NET
– เลขาธิการ กพฐ.ส่งความปรารถนาดีและอวยพรปีใหม่ 2564
2.รายงานสถานการณ์โควิด-19
3.โครงการปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์ เพื่อทราบ
4.โครงการพัฒนาความฉลาดทางดิจิตอลให้เด็กไทยด้วยชุดการเรียนรู้ DQ
5.โครงการคุณธรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
6.Unplugged Coding:Young AI School
7.ผู้บริหารสพฐ.อวยพรปีใหม่ 2564

ณัฐกิตต์ วงค์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน
นภาพร แสงนิล/ภาพ