ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิด นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กล่าวรายงาน โครงการฯ ดังกล่าว เพื่อทบทวน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ และยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ในเนื้อหาสาระวิชา ที่จะทดสอบ 4 สาระวิชา อีกทั้งเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายแก่นักเรียน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โรงเรียนแจ้ห่มิวทยา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา รวมนักเรียน 330 คน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ