รร.ปธ. แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ V-NET สูงสุด ปีการศึกษา 2562 และแสดงความยินดีเพื่อเป็นกำลังใจที่นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบและได้รับผลคะแนนเป็นที่น่าภูมิใจทุกคน