โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับรางวัล“รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562 โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์