รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาว สพม.35

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2556

 สพม.35 มีผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

(ARS: Action Plan Report System) เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.79948)

2556

สพม.35 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2557

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2557

2557

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 9 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2557

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2558

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2559

สพม.35 เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการ "คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2559

ผู้อำนวยการ สพม.35 (ประธานโซนเขตตรวจราชการ 15) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559

2559

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

2559

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

 

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2560

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

2560

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

2560

สพม.35 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 7

2560

สพม.35 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 7

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2561

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

2561

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

 

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2562

 

ประจำปี

ชื่อรางวัล

รูปภาพรางวัล

2562

สพม.35 ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

2562

สพม.35 เป็น "ก.ต.ป.น. ต้นแบบ" ระดับดี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2562

สพม.35 มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

2562

สพม.35 มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับ มาตรฐานขั้นสูง

2562

โรงเรียนในสังกสัด สพม.35 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม (IQA Award) ประจำปี 2562

2562

 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ให้กับ สพม.35 รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง สพม.ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ในการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563

2562

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.3 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

2562

สพม.35 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ม.6 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ จากการทดสอง O-NET ประจำปีการศึกษา 2562