รายงานผลการทดสอบ O-NET สพม.35

ปีการศึกษา

รายละเอียด

URL.

2562

http://www.secondary35.go.th/o-net/

2558-2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2561 สพม.35

2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 สพม.35

2561

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.35

2562

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.35 ระดับชั้น ม.3

2562

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.35 ระดับชั้น ม.6

2562

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.35

2563

ปฎิทิน สอน O-NET ปีการศึกษา พ.ศ.2563