-ร่าง- ประกาศ สพม.35 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding

news-finance-190663-1

 

-ร่าง- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

และ

-ร่าง- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่............ การซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35