ร.ร.เวียงตาลพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)