ละครเวทีภาษาอังกฤษ (แสงสีเสียง )Brilliant Day 2019โรงเรียนจักรคำคณาทร

สพม.35 ร่วมเป็นเกียรติและชมละครเวทีภาษาอังกฤษ (แสงสีเสียง )Brilliant Day 2019โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดย นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ สพม.35 และ นายธีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ สพม.35 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เตรียมสู่อนาคต มีทักษะในการสื่อสารสองภาษา นำเสนองานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม และมีสถานศึกษาภายนอกมาร่วมชื่นชมความสำเร็จของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณะครูบุคลากรของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นอย่างยิ่ง

พีรวุทธิ์ ศรีตาบุตร /รายงาน-ภาพ