ศธจ.ลำปาง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

          ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการทีมีคุณภาพ

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในสังกัด สพม.35 ตอบแบบสอบถามดังกล่าว