ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้แก่ นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 8 ปี 2561 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ณ โรงแรมอะเดรียตริก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ศรีจันทรัตน์ กันทะวังค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน