ศึกษานิเทศก์ สพม.35 สร้างความรู้การประกันคุณภาพ

นายชนินทร์ วรรณมณี ,นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ,นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร และนางสาวอริสรา ปินใจ. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ทีมงานศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกา เขต 35 สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางกูรวิทยา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 2 มีนาคม 2563
การสร้างความเข้าใจฯ ครั้งนี้ ได้แนะนำ การจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา ตลอดรวมถึงการเขียน sar แนวใหม่ และการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ และ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ และรูปแบบของการประเมินความโดดเด่น

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

วาสนา บุญมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : รายงาน
พีรวุทธิ์ สีตาบุตร และ ศน.อริสรา ปินใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ: ภาพ