ศึกษานิเทศก์ สพม.35 เป็นวิทยากร”บูรณาการการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา กับการพัฒนาสถานศึกษาวิถีพุทธให้เข้มแข็ง

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการสัมมนาพระผู้สอนศีลธรรม “บูรณาการการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา กับการพัฒนาสถานศึกษาวิถีพุทธให้เข้มแข็ง” โดยได้เชิญ นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นวิทยากรในฐานะตัวแทนภาคสงฆ์ที่ 6 และ 7 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้ดำเนินโครงการ และในการสัมมนาครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) พระอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ