สพฐ. ตรวจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน สพม.35

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ด้านการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน 10 โครงการ โดยมีนางสุวารี เคียงประพันธ์ และนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมินติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปันเจิง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานครั้งนี้

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง