สพม.35ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผล สหวิทยาเขตกัลยาและบุญวาทย์

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมการนิเทศการประเมินสัมฤิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วยนายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ให้การนิเทศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในจังหวัดลำปาง (สหวิทยาเขตกัลยาและสหวิทยาเขตบุญวาทย์) จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

กิตติศักดิ์ นวลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/รายงาน-ภาพ