สพม.35 การอบรมระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big data) โดยเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนา ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายมนตรี นันไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบครั้งนี้ เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงถึงกันช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการงานในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ให้ความรู้ครั้งนี้

กรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน