สพม.35 ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา35 การจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ จังหวัดลำปาง จำนวน 30 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง, ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อาเซียนศึกษา จังหวัดลำปาง และศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดลำปาง โดยมีนายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในประชุม และนางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล และนางสาวภัทรมาศ ปินใจ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานคุณธรรม ฯลฯ ณ ห้องประชุมทันใจ
สพม.35 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 การประชุมครั้งนี้ดำเนินงานโดย นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร และนางสาวภัทรมาศ ปินใจ ศึกษานิเทศก์สพม.35

ภัทรมาศ ปินใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ