สพม.35 ขายทอดตลาด โรงเรียนแม่ทะวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการขายทอดตลาด วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน บ้านพักครูและบ้านพักนักการภารโรง โรงเรียนแม่ทะวิทยา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่ทะวิทยา
โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการขายทอดตลาด มีผู้เข้าร่วมสู้ราคาการขายทอดตลาดครั้งนี้ จำนวน 26 คน และผู้ชนะการสู้ราคา ประมูลได้ที่ จำนวนเงิน 30,000 บาท
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชมพูนิท ต๊ะแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/เจ้าของเรื่อง