สพม.35 จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโครงงานคุณธรรม ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยทีมงานศึกษานิเทศก์ผู้นับผิดชอบงานการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาฯ และงานคุณธรรม- โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งได้รับคำสั่ง สพม.35 ที่ 358/2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อคัดเลือกโครงงานคุณธรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 10 โครงงานที่ส่งเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อจัดลำดับที่ 1-3 โครงงงานที่มีความโดดเด่นสามารถเป็นตัวแทนเข้าสู่ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ