สพม.35 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมี นายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนในสังกัด(ในส่วนจังหวัดลำปาง) เข้าร่วมจำนวน 30 แห่ง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ซึ่งการอบรมฯในครั้งนี้ดำเนินงานโดย นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ, นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวภัทรมาศ ปินใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นางชนัดดา ทิพย์เลิศ
นางสาวนราภรณ์ นันทสุวรรณ /ภาพ
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร/ข่าว/รายงาน