สพม.35 จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา

นางสาววาสนา บุญมาก, นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมด้วยนางชนัดดา ทิพย์เลิศ นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร และนางสาวอริสรา ปินใจ. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังนี้
การจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้มาจากเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงการเขียน sar แนวใหม่ที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนทั้ง 8 องค์ประกอบ

วาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ รายงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35/ภาพ