สพม.35 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานจัดประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง เพื่อทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย/กลยุทธ์ ในปี 2564 โดยกำหนดกลุ่มรับผิดชอบให้เป็นไปตามตัวชี้วัด และเป้าหมาย แนวทางพัฒนา สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ