สพม.35 จัดทำโครงการ “คนดี ศรี สพม.35” ประจำปี 2561

     สพม.35 จัดทำโครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35” ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือก สร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กร สังคม เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ โดยในวันที่ 22 เมษายน 2562 นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้มอบรางวัล “คนดี ศรี สพม.35” ประจำปี 2561 ให้กับผู้รับรางวัล ตามประกาศ สพม.35 ดังนี้

report4
award3