สพม.35 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกโครงงานของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นตัวแทนของ สพม.35 เข้าค่ายโครงงานคุณธรรมฯระดับประเทศ ต่อไป ซึ่งการตัดสินในครั้งนี้มีคณะกรรมการประกอบด้วย นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ , และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ , นายชนินทร์ วรรณมณี ,นางสาวพิชญา คำปัน , นางสาวสุุดาภรณ์ สืบสุติน ,นางสาวาสนา บุญมาก ,นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินงานโดย กลุ่มงานคุณธรรม นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง , นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร และนางชนัดดา ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ สพม.35 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ